ภารกิจอธิการบดี

มีนาคม 2565

    พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรงฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรงฯ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

และบริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

           

 

            เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัย บูรพา จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานพิธีการลงนามในสัญญาจ้าง ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด โดยมี นายกวี กำบุญเลิศ กรรมการบริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด ร่วมลงนามฯ พร้อมทั้ง ผู้บริหารทั้ง ๒ ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน

           สำหรับโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี เป็นโครงการขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีวงเงินในการก่อสร้างประมาณ ๒๗๐ ล้านบาท ในซึ่งการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอ ประชุมธำรง บัวศรี มีกิจการร่วมค้า ไอเอฟซี เป็นผู้ออกแบบ และบริษัท ฟินคอน จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โดยเมื่อปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จจะมีพื้นที่บริการในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งห้องประชุมขนาด ๑,๕๐๐ ที่นั่ง ห้องประชุมขนาด ๓๐๐ที่นั่ง ห้องจัดแสดงนิทรรศการ และได้พัฒนาพื้นที่ชั้น ๑ ให้เป็น Co-learning Space เพื่อให้อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานด้าน การศึกษา การบริหาร และการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะเกิด ขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สวยงาม ปลอดภัย และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี

 

 
Calendar