ภารกิจอธิการบดี

พฤษภาคม 2560

    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar