ฉบับที่ ๐๕๕/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาคมเภสัชกรชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการร้านยา จ.ชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำไปใช้และช่วยบรรเทาความขาดแคลนสินค้าในช่วงที่มีการระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019