ฉบับที่ ๐๕๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หนึ่งในทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ท้าทายต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ (Full assessment) ”