ฉบับที่ ๐๕๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญติดตามชม..รายการบูรพาวาไรตี้..ตอน “ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะยอดนิยม มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full assessment) ”