ฉบับที่ ๐๔๕/๒๕๖๓
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษางานดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และด้านการบริหารงานบุคคล