วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมการท่องเที่ยว ได้ประกาศ เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์
ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการจัดทดสอบความรู้ครั้งนี้
จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติตามประกาศกรมการท่องเที่ยว สมัครเข้ารับการทดสอบ
เพื่อนำผลทดสอบความรู้ฯ ดังกล่าว ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอเป็นมัคคุเทศก์ได้ที่กรมการท่องเที่ยวต่อไป
รายละเอียดการสมัคร ดังนี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์ติดต่อ (เวลาราชการ)
038-102293 , 038-102283