ฉบับที่ ๓๖๑/๒๕๖๒
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดร.เสนาะ อูนากูล  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC