ฉบับที่ ๓๕๗/๒๕๖๒
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx" ครั้งที่ ๒