ฉบับที่ ๓๕๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม        โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และโรงเรียนศรีมหาโพธิ์