ฉบับที่ ๓๕๐/๒๕๖๒
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE  Curriculum  Online :  CHECO) "