ฉบับที่ ๓๔๔/๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓