ฉบับที่ ๓๒๕/๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒