ฉบับที่ ๓๓๕/๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ๙๐๔   ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี