ฉบับที่ ๓๓๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา