ฉบับที่ ๓๓๓/๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา