ฉบับที่ ๑๗๔/๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๑๖  -  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
ณ  บริเวณชายหาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี