ฉบับที่ ๑๗๓/๒๕๖๒
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลของ ABEST21 Accredited
 และรางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Curriculum Development to meet the needs of the school’s stakeholders) จาก ABEST21