ฉบับที่ ๑๖๐/๒๕๖๒
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

KFC Science Camp # 2 (Kids Fun Challenge) ระหว่งวันที่  ๒๗  -  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๒ ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา