ฉบับที่ ๑๔๙/๒๕๖๒
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ Leadership ในการบริหารองค์กร ตามระบบ EdPEx ”