ฉบับที่ ๑๔๗/๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

งานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๙