ฉบับที่ ๐๕๗/๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์