ฉบับที่ ๐๕๓/๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม  “ การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ”  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya, Chonburi