ฉบับที่ ๐๕๒/๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม  “ การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา