ฉบับที่ ๐๔๖/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีเปิด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา