ฉบับที่ ๐๔๗/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เดชชาติ สามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงาน Global Young Scientists Summit (GYSS) 2019