วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนา อูนากูล  ตำแหน่งผู้จัดการอาคารชุด จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังแนบ