วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกฎหมาย 

 

>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์<<

 

ให้บุคคลที่มีรายชื่อในประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา