วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กองอาคารสถานที่ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ ประเภทจ้างเหมาบริการ(สัญญาจ้างรายปี) จำนวน ๖ อัตรา  ดังนี้

๑. ตำแหน่งสายตรวจรักษาความปลอดภัย     จำนวน ๕ อัตรา

๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                 จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

http://calendar.buu.ac.th/document/1504777466.pdf