วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ที่  ๐๑๗/๒๕๖๐

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------------------

     ตามประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่ ๐๑๔/ ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๐  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย สังกัดศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  นั้น  บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      

๑.

นางสาวกัลยาณี  กล้าแข็ง

๒.

นางสาวนุชชุดา  มารยาท

๓.

นายพลัฏฐ์  เนื่องจำนงค์

๔.

นางสาวรินทร์รภัฏ  รัตนวาร

๕.

นางสาวอุไรวรรณ  การรุ่งเรือง

๖.

นางสาวสรัญญา  ชะงัดรัมย์

๗.

นายวรัญชิต  ฤทธิ์ธิวงศ์

กำหนดการคัดเลือก

วัน/ เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

สอบข้อเขียน

ห้องประชุม N ๓๒๐๕

อาคารอนุรักษ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐

 

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

 

                    ประกาศ   ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐